Zapraszamy codziennie od 1000 do 2000    Karpacz - Ul. Konstytucji 3 Maja 24

REGULAMIN

III Rodzinnego Budowania z klocków Lego – Karpacz 2017

§ 1

Organizatorzy :

Klocki Karpacz – Interaktywna Wystawa Modeli z Klocków Lego  w  Karpaczu, ul.  Konstytucji 3 Maja 24  i Miasto Karpacz

§ 2

Wstęp na III Rodzinne Budowanie z klocków Lego Karpacz 2017 zwane dalej Imprezą jest bezpłatny.

§ 3

Osoby wchodzące na Imprezę, przebywające na niej lub biorące w niej udział zwane są dalej Uczestnikami.

§ 4

Dzieci do 7 roku życia muszą być pod opieką osób dorosłych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Za przebywające na Imprezie dzieci starsze, młodzież, grupy zorganizowane oraz za ich bezpieczeństwo i zachowanie w pełni odpowiadają opiekunowie.

§ 5

Osoby przebywające na Imprezie jednoznacznie wyrażają zgodę na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku oraz osób znajdujących się pod ich opieką i na bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku do publikacji reklamowych (między innymi  na  facobooku i innych stronach internetowych relacjonujących  naszą Imprezę).

§ 6

Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Imprezy.

§ 7

Podczas przebywania na Imprezie należy stosować się do uwag i zaleceń osób prowadzących Imprezę. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z Imprezy.

8

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z ich winy.

ZAKAZY

§ 9

Uczestnikom Imprezy znajdującym się na jej terenie zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych osób i wyposażenia Imprezy oraz zachowań nieobyczajnych.

Zabrania się:

wynoszenia elementów eksponatów poza teren Imprezy,
przenoszenia poszczególnych elementów eksponatów na inne stanowiska Imprezy,
niszczenia eksponatów,
zaśmiecania terenu,
wnoszenie na teren Imprezy przedmiotów niebezpiecznych,
wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
Zabrania się prowadzenia akcji reklamowej na terenie Imprezy przez inne podmioty, bez zgody organizatorów.

§ 10

Nieprzestrzeganie przez uczestników zapisów niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia z terenu Imprezy.

§ 11

Skargi i wnioski Uczestników przyjmuje Manager Imprezy w godzinach pracy.


REGULAMIN

Interaktywnej Wystawy Modeli zbudowanych z klocków Lego

§ 1

Interaktywna Wystawa Modeli z klocków Lego zwana dalej WYSTAWĄ  jest prywatnym zbiorem modeli, makiet i eksponatów zbudowanych z klocków Lego. Celem wystawy jest pokazanie fascynujących eksponatów,  łączenie nauki i zabawy w atrakcyjną formę spędzania czasu przy interaktywnych modelach.  Każda z przedstawionych form  jest ciekawa i jedyna w swoim rodzaju,  może wprowadzić dzieci w świat zabawy, pokazuje im w jaki sposób rozwijać wyobraźnię i dobrze spędzać wolny czas.

§ 2

Wystawa jest zlokalizowana w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 i jest otwarta dla zwiedzających codziennie od godziny 1000 do 1800.
Szczegółowe informacje o Wystawie można znaleźć na stronie : www.klocki.karpacz.pl.

§ 3

Wejście na wystawę jest odpłatne. Otrzymany bilet – paragon uprawniający do wstępu na Wystawę należy zachować aż do momentu opuszczenia jej terenu.
Fakturę za wstęp na wystawę wystawiamy w ciągu 7-dni od dnia sprzedania biletu (na żądanie klienta).
Cennik biletów jest dostępny na tablicy informacyjnej, oraz na stronie www.klocki.karpacz.pl.

§ 4

Dzieci do 8 roku życia nie mogą przebywać na terenie Wystawy bez opieki osób dorosłych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Za przebywające na Wystawie dzieci starsze, młodzież, grupy zorganizowane oraz za ich bezpieczeństwo i zachowanie w pełni odpowiadają opiekunowie.

§ 5

Jednorazowo na terenie wystawy może przebywać 50 osób. W przypadku przekroczenia tej liczby osób, pracownicy wystawy mają prawo czasowo wstrzymać wpuszczanie zwiedzających.

6

Dla grup powyżej 15 osób wskazana jest wcześniejsza rezerwacja.
Opiekunowie grup powyżej 15 osób wchodzą na wystawę za darmo (do 2 osób).

§ 7

Obiekt jest monitorowany. Osoby wchodzące na Wystawę jednoznacznie wyrażają zgodę na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku oraz osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z promocją Wystawy (między innymi  na facobooku i innych stronach internetowych promujących naszą Wystawę).

§ 8

Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Wystawy.

§ 9

Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia z ekspozycji eksponatów, które uległy awarii, lub uszkodzeniu. Wyłączenie eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.

§ 10

Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Wystawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z Wystawy.

§ 11

W przypadku ogłoszenia alarmu np. pożarowego, Zwiedzający zobowiązani są do bezzwłocznego opuszczenia budynku wskazanymi wyjściami oraz do podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną.

§ 12

Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z ich winy.

 ZAKAZY

§ 13

Odwiedzającym znajdującym się na terenie Wystawy zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych odwiedzających i wyposażenia Wystawy oraz zachowań nieobyczajnych.

Zabrania się:

wynoszenia elementów eksponatów poza teren wystawy,
przenoszenia poszczególnych elementów eksponatów na inne stanowiska wystawy,
niszczenia eksponatów,
zaśmiecania terenu,
jedzenia i picia na terenie wystawy,
wnoszenie na teren wystawy przedmiotów niebezpiecznych,
wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 14

Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacja powyższego regulaminu.

§ 15

Nieprzestrzeganie przez odwiedzającego zapisów niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia odwiedzającego z terenu Wystawy. W wyżej wymienionym przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu biletu.

§ 16

Skargi i wnioski Zwiedzających przyjmuje Manager obiektu Klocki z Charakterem w godzinach pracy.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

KLOCKI KARPACZ
Regulamin
LEGO® to znak towarowy firmy z Grupy LEGO.
Niniejsza witryna nie jest sponsorowana, autoryzowana ani wspierana przez Grupę LEGO